ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ


    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับงานทางด้านพัสดุ ที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ หรืออาจจะได้รับมอบอำนาจ บางส่วนให้รับผิดชอบจากหัวหน้าแผนก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวงานด้านพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา จัดทำเอง แลกเปลี่ยน เช่า ตรวจรับ จัดเก็บรักษา จัดทำทะเบียน ควบคุมดูแล และจัดจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้งาน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานผลตรวจรับ รายงานการสภาพและการเคลื่อนไหวของพัสดุ รายงานการเบิกจ่ายและพัสดุคงเหลือ รายงานผลการสำรวจ และตรวจนับพัสดุ ฯลฯ ค้นหา ค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ราคา ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ และอะไหล่ การเสื่อมค่า การบำรุงรักษา เพื่อกำหนดมาตรฐานกลาง เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ วิเคราะห์และสรุปปัญหา และข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ สำรวจ ตรวจนับ พัสดุ ตามกำหนดเวลาหรือตามคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

     ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานพัสดุ งานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
3. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
4. มีความสามรถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ
5. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายแผนงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
8. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
    ที่อยู่ในความรับผิดชอบ