กระดานข่าว
การรับสมัครงาน  
สวัสดิการบุคลากร

 โปรแกรมตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน
       แบบแจ้งเหตุการไม่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
บบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
(เฉพาะบุคลากรและจะต้องมีรหัสผ่านเท่านั้น)
ขอหนังสือรับรองการทำงาน 
ค้นหาบุคลากร  
แบบฟอร์มต่าง ๆและการขอใช้บริการ
 
 เข้าระบบ
ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล

รหัสผ่าน

นโยบาย / วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงานองค์กร 
 
 ข้อมูลมหาวิทยาลัย       
 
โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย  
 กุมภาพันธ์ 2005
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  


สิทธิการลาของบุคลากร
 
จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
บุคลากรสายอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิ
 บุคลากรสายเจ้าหน้าที่จำแนกตามคุณวุฒิ
จำนวนบุคลากรที่มึตำแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรจำแนกตามเพศและช่วงอายุ
แนะนำบุคลากรใหม่  
บุคลากรลาออก  
บุคลากรที่ครบเกษียณอายุ  
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร     
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2547
ข้อมูลการฝึกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย
 
     
กองบุคลากร
Personnel Division
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Huachiew Chalermprakiet University
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand.
โทร 02-312-6300 แฟกส์ 02-3126237
Tel: (662)3126300 (80 auto lines) Fax: (662)3126237